CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FELIZ

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA
ỨNG DỤNG GIBI

1. Ứng dụng cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến GIBI do Công ty Trách nhiệm hữu hạn FELIZ (“FELIZ”) là đơn vị chủ quản, cung cấp và vận hành dịch vụ Khuyến mại trực tuyến GIBI đến các thương nhân, tổ chức, cá nhân (Sau đây gọi chung là “Đối tác”) có nhu cầu giới thiệu, xúc tiến quảng bá và khuyến mại hàng hóa trực tuyến cho Người dùng tại Việt Nam. Dich vụ khuyến mại trực tuyến GIBI hoạt động nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam (Sau đây gọi chung là “Ứng dụng cung cấp dịch vụ KMTT GIBI”; “GIBI”; “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).

2. Bản Quy chế này áp dụng bắt buộc đối với các Thành viên tham gia vào Ứng dung dịch vụ KMTT GIBI có trách nhiệm thực hiện tuân thủ nội dung Quy chế này và quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

3. Các điều khoản tại Bản Quy chế này có thể được chỉnh sửa và sẽ áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi, qua bất kỳ thiết bị di động nào, qua email hoặc điện thoại. Bằng cách truy cập vào, xem qua và sử dụng Ứng dụng của chúng tôi thông qua bất kỳ diễn đàn nào, tất cả Thành viên thừa nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu ra dưới đây.


I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Định Nghĩa

1. Ứng dụng cung cấp dịch vụ KMTT GIBI là Ứng dụng cung cấp dịch vụ giới thiệu, xúc tiến quảng bá và khuyến mại hàng hóa trực tuyến của các Đối tác và Người dùng của GIBI tại Việt Nam.

2. Sản phẩm giao dịch qua Ứng dụng bao gồm sản phẩm dùng thử, voucher khuyến mại/giảm giá từ hàng hóa/dịch vụ hợp pháp giữa các Thành viên.

3. Thành viên là (i) các cá nhân đã đăng ký các nội dung trong trường thông tin cá nhân trên ứng dụng GIBI; và (ii) thương nhân, tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

a. Nhà cung cấp: có nhu cầu quảng bá, giới thiệu Sản phẩm/Dịch vụ hợp pháp thông qua đăng ký Thành viên và tuân thủ nội dung Quy chế này là các tổ chức cung cấp chương trình khuyến mại cho Người dùng của ứng dụng GIBI thông qua Hợp đồng dịch vụ với FELIZ.

b. Đối tác FELIZ: là cá nhân/tổ chức kinh doanh dịch vụ/Sản phẩm hợp pháp, liên kết với FELIZ, bao gồm nhưng không giới hạn các Đối tác trung gian thông tin, Đối tác quảng bá xúc tiến khác … nhằm mục đích hỗ trợ một phần quy trình hoặc toàn bộ quy trình xúc tiến, quảng bá giới thiệu giữa các Thành viên.

4. Địa điểm đổi quà: quy định theo từng Chương trình của các Nhà Cung cấp đăng ký khuyến mại tại GIBI.

Điều 2. Nguyên Tắc Chung

Bằng việc thiết lập, đăng ký sử dụng Ứng dụng cung cấp dịch vụ KMTT GIBI, Thành viên hiểu rõ và cam kết chấp nhận rằng:

1. Các hoạt động quảng bá xúc tiến hình ảnh, tặng cho Sản Phẩm thông qua Ứng dụng được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các Bên, không trái với qui định của pháp luật, và theo nguyên tắc công khai, minh bạch. Trong mọi trường hợp, Đối tác sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bên Người dùng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm cung cấp với tiêu chí bảo vệ lợi ích cao nhất cho Bên Người dùng.

2. Sản phẩm được đăng ký trên Ứng dụng từ các Đối tác là hợp pháp, phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp Sản phẩm cấm kinh doanh, cấm quảng cáo, cấm lưu hành hoặc tương đương theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thành viên đồng ý bảo đảm rằng những thông tin cung cấp là sự thật và chính xác, việc đăng ký sử dụng GIBI cho các mục đích hợp pháp. Khi sử dụng, Thành viên không gây phiền toái, khó chịu, bất tiện, hoặc gây ra thiệt hại vật chất cho GIBI, Thành viên khác, các Đối tác của FELIZ hoặc bất kỳ Bên nào khác. Trong một số trường hợp Thành viên có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh quyền truy cập, và Thành viên đồng ý rằng mình có thể bị từ chối truy cập hoặc sử dụng nếu từ chối cung cấp giấy tờ chứng minh.

4. FELIZ có thể sửa đổi các Quy chế này tùy từng thời điểm. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực khi FELIZ đăng tải các Điều khoản được cập nhật trên ứng dụng GIBI. Nếu Thành viên tiếp tục truy cập hoặc sử dụng ứng dụng GIBI đồng nghĩa là đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều khoản đã được sửa đổi.

II. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Ứng dụng GIBI thu thập thông tin cá nhân mà Người dùng đã cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng ứng dụng, có thể bao gồm nhưng không giới hạn:

- Họ Tên của Người dùng;
- Địa chỉ Người dùng khi sử dụng ứng dụng;
- Số điện thoại của Người dùng;
- Địa chỉ email của Người dùng;
- Thông tin khác bạn chọn cung cấp (hình đại diện, giới tính...)

Điều 3. Danh mục Thông tin thu thập

Khi Người dùng truy cập, yêu cầu sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin theo các danh mục sau:

- Thông tin về Vị trí:

Khi Người dùng sử dụng dịch vụ của chúng tôi để tìm kiếm, khám phá và trải nghiệm các dịch vụ/sản phẩm khuyến mại từ Đối tác của FELIZ địa điểm gần nhất, ứng dụng GIBI thu thập dữ liệu vị trí của Người dùng từ ứng dụng GIBI cho phép việc kết nối từ Người dùng và Đối tác của GIBI chính xác và nhanh nhất. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về vị trí gần đúng của Người dùng từ địa chỉ IP của Người dùng.

- Thông tin Giao Dịch:

Chúng tôi thu thập chi tiết giao dịch liên quan đến việc Bạn lựa chọn quyết định sử dụng dịch vụ/sản phẩm từ Đối tác FELIZ, bao gồm loại dịch vụ/sản phẩm được khuyến mại, ngày, giờ cung cấp dịch vụ/sản phẩm khuyến mại, khoảng cách từ Người dùng và Đối tác FELIZ và các chi tiết dịch vụ cộng thêm có liên quan.

Tóm lại, truy cập và sử dụng Ứng dụng GIBI, Người dùng thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống để truy cập vào dữ liệu cơ bản trên điện thoại truy cập của Người dùng: (i) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (ii) Lấy vị trí hiện tại của Người dùng khi được sự đồng ý, và (iii) Truy cập vào Internet từ thiết bị của Người dùng. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của Người dùng, vì vậy Người dùng cam kết và thừa nhận rằng, khi Người dùng đã cấp quyền cho chúng tôi, Người dùng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với FELIZ về việc truy cập này.

Điều 4. Thông tin từ các Bên thứ ba

Chúng tôi được phép thu thập, xử lý và lưu trữ ID của Người dùng/người dùng có liên kết với bất kỳ tài khoản truyền thông xã hội của Người dùng (như tài khoản Facebook và Google) mà Người dùng sử dụng để đăng nhập vào các Dịch vụ hoặc kết nối với hoặc sử dụng cùng với các Dịch vụ. Khi Người dùng đăng nhập vào tài khoản của Người dùng bằng thông tin tài khoản truyền thông xã hội của Người dùng, hoặc kết nối theo cách nào khác với tài khoản truyền thông xã hội của Người dùng bằng các Dịch vụ, Người dùng đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng, theo Chính sách bảo mật này, các thông tin mà Người dùng cung cấp cho chúng tôi thông qua giao diện truyền thông xã hội. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ thông tin nào mà Người dùng đã công khai thông qua tài khoản truyền thông xã hội của Người dùng, thông tin mà dịch vụ truyền thông xã hội đó chia sẻ với chúng tôi, hoặc thông tin được tiết lộ trong quá trình đăng nhập

(Vui lòng xem chính sách bảo mật để biết thêm thông tin về cách chia sẻ thông tin khi Người dùng chọn kết nối tài khoản).

Chúng tôi cũng có thể lấy thông tin về Người dùng từ các Bên thứ ba như các đối tác, các nhà tiếp thị, các website/ Mobile Applications của Bên thứ ba, và các nhà nghiên cứu, và kết hợp thông tin đó với những thông tin mà chúng tôi thu thập từ hoặc về Người dùng.

Ngoài ra, chúng tôi có quyền ẩn danh tính và/hoặc hủy thông tin danh tính đối với thông tin thu thập từ Người dùng qua các Dịch vụ hoặc qua các phương tiện khác, gồm cả qua việc sử dụng các công cụ phân tích website của chúng tôi. Vì thế, việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin đã tổng hợp và/hoặc đã hủy thông tin danh tính không bị hạn chế bởi Chính sách bảo mật này, và nó có thể được sử dụng và tiết lộ mà không bị giới hạn.

Điều 5. Sử dụng thông tin:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Người dùng để:

1. Thông báo hoặc tạo thuận lợi kết nối cho các liên lạc giữa Người dùng và Đối tác của FELIZ. Thông báo về việc xác nhận sử dụng sản phẩm, chương trình khuyến mại, điểm thưởng GIBI từ Người dùng;

2. Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ/sản phẩm Đối tác của FELIZ tại vị trí và thời gian xác định. Đánh giá và xử lý yêu cầu về hạng mục dịch vụ/sản phẩm theo yêu cầu, sở thích của Người dùng;

3. Thông báo đến Người dùng thông tin (bao gồm nhưng không giới hạn khuyến mại, trao đổi chia sẻ …quảng cáo, thu thập đánh giá) mà chúng tôi cho rằng sẽ có ích hoặc do Người dùng yêu cầu, bao gồm thông tin vềdịch vụ/sản phẩm Đối tác của FELIZ, và Người dùng đồng ý không phản đối việc được liên lạc cho các mục đích trên. Mặt khác, Người dùng có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký nhận các thông tin này;

4. Chi tiết dịch vụ/sản phẩm trải nghiệm từ Đối tác của FELIZ sẽ được chúng tôi lưu trữ nhưng vì lý do bảo mật, Người dùng không thể yêu cầu thông tin đó từ chúng tôi. Tuy nhiên, Người dùng có thể kiểm tra thông tin đó bằng cách đăng nhập vào tài khoản riêng của mình trên ứng dụng được cài đặt trên website/Mobile Applications của Người dùng. Tại đó, Người dùng có thể theo dõi đầy đủ chi tiết của các giao dịch; các giao dịch đã hoàn tất; cũng như quản lý thông tin về địa chỉ, sở thích, thông tin về thanh toán (nếu có). Người dùng cần bảo đảm là thông tin được truy cập một cách bí mật và không làm lộ cho một Bên thứ ba không có quyền. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản sai cách trừ khi đó là lỗi của chúng tôi; và

5. Một phần thông tin cá nhân từ việc cung cấp sau khi đồng ý xác nhận từ Người dùng, bao gồm: hình đại diện, tên, ngày tháng năm sinh, và các thông tin cá nhân khác sẽ được hiển thị với tư các người dùng – thành viên Ứng dụng trực tuyến GiBi nhằm mục đích chia sẻ, giao lưu, kết nối giữa các thành viên.

Điều 6. Bảo đảm thông tin cá nhân:

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng bằng cách:

1. Giới hạn truy cập thông tin cá nhân;
2. Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập trái phép; và
3. Xóa thông tin cá nhân của Người dùng khi không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi.

Điều 7. Tiết lộ thông tin cá nhân:

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của Người dùng cho bất kỳ một cá nhân/tổ chức nào khác ngoại trừ Đối tác của FELIZ theo mục đích truy cập và sử dụng của Người dùng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, FELIZ có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật.

Nếu nhận thấy rằng bảo mật của Người dùng bị xâm phạm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email: contact@goldbeetleapp.com để được giải quyết vấn đề.


III. QUY TRÌNH KHUYẾN MẠI

Điều 8. Khi có nhu cầu đổi quà trên Ứng dụng GIBI, Người dùng cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1. Tải ứng dụng GIBI. Đăng nhập tài khoản trực tiếp với GIBI hoặc gián tiếp thông qua liên kết với mạng xã hội khác;

Bước 2. Tìm kiếm, tham khảo thông tin khuyến mại sản phẩm, dịch vụ của Đối tác FELIZ mà Người dùng đang quan tâm;

Ngoài ra User còn có thể tham gia các chương trình "kích hoạt Nhãn hàng khuyến mại" để tích lũy điểm (gb$) để đổi quà tặng.

Bước 3. Tham khảo các bình luận của Thành viên khác đã từng sử dụng của Đối tác ở góc bên trái giao diện để đưa ra quyết định chọn mặt hàng khuyến mại đó;

Bước 4. Người dùng xem danh sách các Địa điểm đổi quà ở góc bên phải giao diện để tham khảo Địa điểm đổi quà, tình trạng còn hàng và bản đồ đến Địa điểm đổi quà;

Bước 5. Người dùng mang thiết bị di động đã cài đặt Ứng dụng đến địa điểm đổi quà gần nhất đối với sản phẩm mình chọn, liên hệ nhân viên phát quà của chương trình để có barcode. Người dùng quét barcode nhận được. Nếu mã code khớp, Người dùng sẽ nhận được quà. Sau khi scan thành công, nút “Click để đổi quà” sẽ trở thành “Đã đổi quà”.

Bước 6. Người dùng thắc mắc, khiếu nại Đối tác (nếu có) qua tổng đài hỗ trợ của GIBI.

Điều 9. Quy trình dành cho đối tác (nhà cung cấp)

1. Sau khi ký hợp đồng dịch vụ với Feliz, Nhà cung cấp đăng ký giới thiệu chương trình khuyến mại của mình bằng cách cung cấp thông tin chi tiết (tên sản phẩm, thời hạn khuyến mại, địa điểm tổ chức tặng quà...), hình ảnh sản phẩm khuyến mại cho GiBi. Trong 05 ngày làm việc, Ban quản lý ứng dụng chịu trách nhiệm kiểm tra và kết hợp với Bộ phận kỹ thuật để đăng tin, sản phẩm/dịch vụ tại giao diện của Ứng dụng;

2. Nhà cung cấp được hưởng các chính sách ưu đãi do Ban quản lý Ứng dụng đề ra trong quá trình hoạt động và được hỗ trợ quảng bá hình ảnh tại Ứng dụng.

3. Nhà cung cấp phải chủ động trong việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp với Người dùng thông qua hình thức thỏa thuận. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp mà lỗi thuộc về Nhà cung cấp, tùy thuộc mức độ sai phạm, FELIZ sẽ áp dụng biện pháp cảnh cáo, hoặc chuyển cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. FELIZ sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ thông tin, bài viết về dịch vụ/sản phẩm của Nhà cung cấp đó trên Ứng dụng, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Người dùng;

Điều 10. Quy trình nhận quà khuyến mại từ ứng dụng

Toàn bộ nội dung chương trình khuyến mại đã được đăng tại trên ứng dụng: sản phẩm, thời hạn, địa điểm tổ chức đều do mỗi Nhà cung cấp tự chuẩn bị theo nội dung đã đăng ký với Ban quản lý GiBi như đã thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ. Quy trình dành cho Người dùng là Thành viên muốn nhận quà khuyến mại từ GiBi như sau:

Bước 1. Người dùng mang thiết bị đã cài đặt Ứng dụng đến địa điểm đổi quà có trong danh sách “Địa điểm đổi quà” ở góc phải trên cùng ở mục Quà tặng sau khi nhấp vào sản phẩm.

Bước 2. Liên hệ với nhân viên phát quà của chương trình để có mã barcode.

Bước 3. Quét barcode nhận được. Nếu mã barcode khớp Người dùng sẽ được nhận quà.

Bước 4. Sau khi scan thành công, nút “Click để đổi quà” sẽ trở thành “Đã đổi quà”

Điều 11. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

Người dùng nhận quà khuyến mại bằng cách trực tiếp liên hệ với nhân viên phát quà của chương trình tại địa điểm đổi quà để nhận trực tiếp mã barcode của gói sản phẩm khuyến mại. Quét barcode, Người dùng được nhận quà nếu mã barcode khớp với hệ thống. Sau khi scan thành công, tại giao diện Ứng dụng GiBi, nút “Click để đổi quà” sẽ trở thành “Đã đổi quà”. Trường hợp không ưng ý với gói quà, Người dùng có thể từ chối hoặc trả lại với nhân viên chương trình.

Điều 12. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Việc Người dùng được nhận quà khuyến mại để sử dụng thử là hoàn toàn miễn phí. Việc tặng quà không tính phí cho khách hàng nằm trong chương trình hoạt động đã thỏa thuận từ trước giữa các Đối tác (Nhà cung cấp) và Feliz và cũng là mục đích hoạt động của Ứng dụng Khuyến mại trực tuyến GiBi.

Mã barcode mỗi Người dùng nhận được tương ứng với một gói sản phẩm khuyến mại, trừ trường hợp sản phẩm bị lỗi/hết hạn sử dụng, Người dùng chỉ được nhận một gói sản phẩm duy nhất cho một lần quét barcode.

Điều 13. Quy trình bảo hành

Người dùng chỉ được nhận một gói sản phẩm duy nhất cho một lần quét barcode. Trường hợp sản phẩm bị lỗi/hết hạn sử dụng, Người dùng có thể đổi lấy gói sản phẩm tương tự tại địa điểm đổi quà ngay lúc nhận được quà khuyến mại.

Điều 14. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

Bước 1. Liên hệ trực tiếp tổng đài hỗ trợ giải quyết khiếu nại (giờ hành chính 8 giờ đến 17 giờ): (84) 090 25 76769

Bước 2. GIBI sẽ tiếp nhận thông tin và tiến hành thực hiện xử lý với sản phẩm được khuyến mại và Nhà cung cấp.

Bước 3. GIBI sẽ phản hồi trực tiếp đến Khách hàng qua điện thoại trong thời gian sớm nhất (thời hạn 07 ngày làm việc).
Trong trường hợp sản phẩm hư hỏng, gây thiệt hại đến Khách hàng là lỗi của Nhà cung cấp, Nhà cung cấp sẽ có trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng.

Điều 15. Nguyên tắc hỗ trợ Giải Quyết Khiếu Nại, Tranh chấp

1. FELIZ tôn trọng thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của các Thành viên, đặc biệt Người dùng:

• FELIZ sẽ hỗ trợ Người dùng bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến giao dịch khi có tranh chấp xảy ra.

• Nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch và có nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận với Người dùng nếu lỗi thuộc về Nhà cung cấp.

• Nếu thông qua thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì vụ việc này sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho Người dùng. Đồng thời FELIZ có trách nhiệm hỗ trợ Cơ quan pháp luật bằng việc cung cấp thông tin về Nhà cung cấp trong quá trình điều tra.

2. Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng hòa giải nguyên tắc đảm bảo quyền lợi Người Tiêu dùng. Trong vòng 60 (sáu mươi) ngày, nếu thương lượng không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

3. Các Thành viên cam kết giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại trên cơ sở khách quan, dựa trên điều khoản Quy chế này, nguyên tắc chính sách của FELIZ và cam kết thỏa thuận và quy định pháp luật hiện hành, mọi thắc mắc hỗ trợ vui lòng liên hệ:

Tại website liên hệ: www. goldbeetleapp.com

Qua tổng đài hỗ trợ giải quyết khiếu nại (giờ hành chính 8 giờ đến 17 giờ): (84) 090 25 76769

Trực tiếp tại địa chỉ: contact@goldbeetleapp.com

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

Điều 16. Thanh toán giữa Người dùng và Nhà cung cấp (Đối tác của Feliz tại Ứng dụng GiBi)

Người dùng xem và lựa chọn các sản phẩm nằm trong các chương trình khuyến mại đăng tải trên Ứng dụng GiBi, sau đó đến trực tiếp địa điểm tổ chức chương trình, làm theo hướng dẫn của PG và nhận quà. Nếu không thích, Người dùng có thể từ chối và trả lại cho PG tại thời điểm nhận quà. Việc Người dùng được nhận quà khuyến mại để sử dụng thử là hoàn toàn miễn phí. Việc tặng quà không tính phí cho khách hàng nằm trong chương trình hoạt động đã thỏa thuận từ trước giữa các Nhà cung cấp (Đối tác) và Feliz và cũng là mục đích hoạt động của Ứng dụng Khuyến mại trực tuyến GiBi

Điều 17. Thanh toán giữa Nhà cung cấp (Đối tác) và Feliz

Việc thanh toán giữa mỗi Nhà cung cấp khác nhau với Feliz dựa vào hợp đồng thỏa thuận chi tiết được lập riêng giữa 02 (hai) bên; và được quy định chi tiết tại Hợp đồng dịch vụ. Việc thanh toán phí dịch vụ theo từng chương trình khuyến mại theo mỗi thời kỳ khác nhau hoặc theo thỏa thuận riêng được sự đồng ý của các bên.

V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Điều 18. Biện Pháp Quản lý và Kiểm Soát Thông Tin Thành Viên
Quy định chung kiểm soát thông tin được đăng tải trên Ứng dụng:
1. Chỉ Ban quản lý & Bộ phận kỹ thuật được phép đăng tin chương trình khuyến mại theo yêu cầu Đối tác Feliz trên giao diện GiBi. Người dùng với tài khoản cá nhân chỉ được phép tạo đánh giá đối với sản phẩm được tặng, Nhà cung cấp không có tài khoản riêng, sẽ cung cấp thông tin chương trình/sản phẩm khuyến mại cho Ban quản lý theo yêu cầu đã thỏa thuận với Feliz (đơn vị chủ quản của GiBi);
2. Người dùng khi tham gia vào Ứng dụng GIBI phải đăng nhập đầy đủ các thông tin cá nhân cần thiết. Các thông tin này phải được Ban quản lý Ứng dụng GIBI chính thức công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ.
3. Người dùng/Đối tác Feliz tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
4. Các thông tin chương trình khuyến mại phải được đăng tải đầy đủ nội dung chi tiết, trong đó bao gồm các thông tin về nhãn hàng, chất lượng sản phẩm khuyến mại; Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại,… theo quy định pháp luật.
5. Các Nhà cung cấp chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin về Nhà cung cấp, loại-chất lượng dịch vụ/sản phẩm khuyến mại, tình trạng các chương trình khuyến mại đang diễn ra và được đăng trên Ứng dụng; chi tiết sản phẩm không được trái với các quy định pháp luật về hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, nhập lậu;.
Những thông tin không được phép đăng tải trên Ứng dụng được xây dựng trên cơ sở nội dung thông tin vi phạm quy định tại Điều 5 của Nghị định 72/2013/NĐ-CP bao gồm những thông tin:
1. Chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, khủng bố, gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
2. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tin dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc.
3. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
4. Quảng cáo, tuyên truyền, muc bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm, truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
Cơ chế chế tài nếu Người dùng có hành vi vi phạm những điều cấm ở trên:
Đối với các hành vi tạo đánh giá của Người dùng với nội dung mang tính phản cảm, phản động, vi phạm thuần phong mỹ tục, có khả năng gây rủi ro/ dẫn đến rủi ro tới GiBi, các Thành viên khác, Bên thứ ba, hoặc lợi ích công cộng, Ban quản lý có quyền loại bỏ không báo trước các nội dung đó, và gửi thông báo nhắc nhở người dùng. Trường hợp xét thấy Người dùng biểu hiện không có thiện chí sau nhiều lần nhắc nhở, tài khoản người dùng đó sẽ bị gỡ bỏ khỏi hệ thống và không thể tham gia Ứng dụng được nữa.


Điều 19. Các Biện Pháp Khác

1. Quy trình xác nhận đã đổi quà dùng thử thành công được GiBi gửi mã giao dịch trực tiếp về tài khoản theo thông tin đăng ký của Người dùng tại Ứng dụng và được hiển thị trực tiếp chỉ trên duy nhất thiết bị điện tử đăng nhập của Người dùng, thông qua giao thức SSL (Secure Socket Layer) mục đích bảo vệ thông tin đăng ký giao dịch từ các Thành viên trên mạng Internet nhằm thiếp lập bảo đảm giao dịch an toàn theo trình tự: Xác thực – Mã hóa – Toàn vẹn dữ liệu.

2. FELIZ khuyến cáo Thành viên không nên đưa/chia sẻ/cung cấp thông tin chi tiết về việc tài khoản/thanh toán với bất kỳ ai, FELIZ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi/giao dịch với Thành viên khác mà không thông qua Ứng dụng cung cấp dịch vụ KMTT GIBI.

VI. BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ


Điều 20. Bảo Mật Thông Tin Khách hàng

FELIZ tôn trọng sự riêng tư tất cả Thành viên. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi tại www.goldbeetleapp.com , Mục Cài đặt/Điều khoản sử dụng để hiểu rõ và truy cập Ứng dụng cung cấp dịch vụ KMTT GIBI.
[Xin vui lòng tham khảo: GIBI. Chính sách bảo mật]
FELIZ khuyến cáo Thành viên không nên đưa/chia sẻ/cung cấp thông tin chi tiết về nội dung tài khoản với bất kỳ ai, FELIZ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi/giao dịch với Thành viên khác mà không thông qua Ứng dụng cung cấp dịch vụ KMTT GIBI.

Điều 21. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Các quyền lợi về tài sản trí tuệ (bao gồm cả bản quyền) của những nội dung và thông tin cũng như tài liệu đăng tải Ứng dụng GIBI đều được sở hữu hợp pháp và duy nhất bởi FELIZ cụ thể:

1. FELIZ có quyền sở hữu độc quyền tất cả các quyền lợi, quyền hạn và lợi ích trong và đối với (tất cả quyền sở hữu trí tuệ của) toàn bộ giao diện và hoạt động (bao gồm cơ sở hạ tầng/dữ liệu) của Website/Ứng dụng nơi Dịch vụ được thực hiện (bao gồm các đánh giá của Thành viên/Bên thứ ba) và Người dùng không được quyền sao chép, xuất bản, quảng cáo, tiếp thị, tích hợp, sử dụng, kết hợp hoặc xóa, tạo đường dẫn (liên kết/xâu chuỗi) sử dụng nội dung (bao gồm các nội dung được dịch đó và đánh giá của Thành viên/Bên thứ ba) hoặc nhãn hiệu/thương hiệu của chúng tôi mà không có sự cho phép chính thức bằng văn bản.

2. Bất cứ hình thức sử dụng bất hợp pháp hoặc các hành động hoặc hành vi được nhắc đến phần trên đều được cho là vi phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi (bao gồm bản quyền và quyền cơ sở hạ tầng/dữ liệu).

3. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không đảm bảo và đại diện cho việc Người dùng sử dụng tài liệu hiển thị trên các dịch vụ dẫn đến vi phạm quyền của Thành viên khác/Bên thứ ba không thuộc sở hữu của hoặc liên kết với chúng tôi. Người dùng đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi khi phát hiện có bất kỳ khiếu nại xâm phạm về bản quyền nhãn hiệu hàng hoá, hoặc các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành.


VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU VÀ CHẾ TÀI

Điều 22. Quản Lý Thông Tin Xấu Đối Với Thành Viên

1. Thành viên cam kết không sử dụng dịch vụ của Ứng dụng GIBI với:

• Mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, vi phạm đạo đức, phong tục truyền thống hoặc động cơ chính trị phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin đến Ứng dụng;

• Sử dụng dịch vụ nhằm thu lợi bất chính, khai thác lỗ hỏng, khiếm khuyết từ hệ thống Ứng dụng hoặc từ Thành viên khác/Bên thứ ba;

• Sử dụng dịch vụ vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường gây ảnh hưởng hoặc có khả năng ảnh hưởng đến FELIZ hoặc Thành viên khác; và

• Sử dụng dịch vụ với hành động gây mất uy tín của Ứng dụng, Thành viên khác hoặc Bên thứ ba dưới mọi hình thức bằng cách sử dụng tên đăng ký giả, hoặc thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin gây mất uy tín cho FELIZ, Thành viên khác hoặc Bên thứ ba.

2. Thành viên không được vi phạm tài sản sở hữu trí tuệ liệt kê tại Điều 15 Quy chế này; hoặc thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự nhằm cung cấp cho một Bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của FELIZ.

3. Thành viên cam kết tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và chịu mọi rủi ro về thông tin và hoạt động của mình. Bao gồm cả sự phụ thuộc của bất kỳ ai về chất lượng, độ chính xác, độ tin cậy hoặc bất kỳ tiết lộ của Người dùng về thông tin cung cấp. Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng đối với thông tin đăng tải hoặc hoạt động do Bên thứ ba thực hiện thì Người dùng phải chịu tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ nội dung đó.

Điều 23. Vi Phạm Thông Tin Xấu

Ngoài việc áp dụng chế tài pháp luật dân sự, hình sự từ hành vi nêu tại Điều 22 phần trên, tùy theo mức độ vi phạm, Ban Quản lý GIBI thực hiện áp dụng chế tài theo đây:

• Nhắc nhở cảnh cáo;

• Tạm ngưng truy cập trong thời gian xác định;

• Cấm truy cập vĩnh viễn và Bồi thường thiệt hại thực tế.

Ngoài ra Chúng tôi có quyền đánh giá mức độ vi phạm để chấm dứt thỏa thuận này ngay lập tức trong trường hợp Thành viên đã vi phạm hoặc có khả năng vi phạm bất kỳ điều khoản nào đã nêu Quy Chế này. Người dùng chấp thuận rằng việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không yêu cầu chúng tôi phải bồi thường, bồi hoàn hoặc trả bất kỳ phí tổn nào mà Người dùng phải chịu khi truy cập sử dụng.

Điều 24. Bồi Thường

Bằng việc chấp thuận các điều khoản Quy Chế này, Người dùng đồng ý rằng Người dùng sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi, các quản lý, thành viên, nhân viên, đại lý và các Đối tác của chúng tôi không bị ảnh hưởng từ và đối với tất cả các yêu cầu bồi thường, phí tổn, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và chi phí (bao gồm phí tổn cho luật sư) phát sinh từ hoặc có liên quan đến:

• Việc nhận quà khuyến mại từ , hoặc vi phạm một trong Điều khoản này;

• Việc vi phạm các quyền lợi của bất kỳ Thành viên khác hoặc Bên thứ ba nào.

VIII. TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH LỖI/RỦI RO

Điều 25. Cam Kết Chất Lượng Dịch Vụ

1. Quản trị cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng dịch vụ. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi trực tiếp của, FELIZ sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Thành Viên;

2. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khác dẫn đến Thành Viên không thể tham gia giao dịch hoặc bị từ chối/sai lệch thông tin Sản phẩm… vui lòng thông báo kịp thời cho Ban Quản Lý FELIZ qua Hotline: (84) 090 25 76769 hoặc Email: contact@goldbeetleapp.com để khắc phục kịp thời.

Điều 26. Miễn Trừ Trách Nhiệm

FELIZ được miễn trừ trách nhiệm và Thành viên đồng ý tự chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh khi rủi ro này ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến Người dùng và không yêu cầu khiến nại, bồi hoàn, khởi kiện chúng tôi, khi:

1. Thành viên giao dịch vi phạm, thực hiện không đúng/thiếu theo trình tự hướng dẫn của FELIZ;

2. Lỗi do Bên thứ ba gây ra, hoặc các lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do FELIZ hoặc Ban Quản Lý trực tiếp gây ra; hoặc

3. Những rủi ro được xem là những trở ngại khách quan hoặc bất khả kháng theo quy định pháp luật hiện hành.

IX. QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ BAN QUẢN LÝ FELIZ

Điều 27. Quyền Hạn Ban Quản Lý Ứng dụng

1. FELIZ sẽ tiến hành cung cấp cho các Thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện đăng ký bắt buộc mà FELIZ nêu ra;

2. FELIZ điều hành, quản lý tất các hoạt động giao dịch từ các Thành viên tham gia; toàn quyền xem xét, kiểm tra các Thành viên đăng ký và giao dịch dưới tư cách Bên Bán; Bên Mua tuân thủ theo Quy chế này và quy định pháp luật hiện hành;

3. FELIZ lên án hành động trái đạo đức kinh doanh hoặc cạnh tranh không lành mạnh từ Bên Bán/Nhà Cung cấp/Nhà Sản Xuất và cam kết hỗ trợ giải quyết khiếu nại, trung gian hòa giải về tranh chấp phát sinh giữa các Thành viên. Ngoài ra, FELIZ quyền yêu cầu bồi hoàn, bồi thường, khởi kiện từ hành vi vi phạm Quy chế này hoặc tố cáo hành vi vi phạm pháp luật từ các Thành viên; và

4. Các quyền hạn khác theo nội dung Quy chế này, các chính sách áp dụng FELIZ và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 28. Nghĩa Vụ Ban Quản Lý

1. Đăng ký thiết lập Ứng dụng cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến theo quy định.
2. Tuân thủ các quy định của Luật thương mại và các quy định pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến mại.
3. Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng trong việc thực hiện việc thu thập thông tin cá nhân của người dùng
4. Công bố đầy đủ các nội dung thông tin chương trình khuyến mại, trong đó bao gồm các thông tin về nhãn hàng, chất lượng sản phẩm khuyến mại; Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại,… theo quy định pháp luật.
5. Xây dựng và công bố trên GIBI Quy chế Hoạt động tuân thủ quy định Pháp luật.
6. Xây dựng và công bố trên Ứng dụng cơ chế tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của Người dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.
7. Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ cho Người dùng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
8. FELIZ chịu trách nhiệm xây dựng, kiểm tra, công bố công khai nội dung Quy chế chung của Ứng dụng và cách vận hành Ứng dụng GIBI bao gồm: Nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách vận hành phục vụ cho hoạt động giao dịch từ các Thành viên tham gia theo quy định pháp luật;
9. FELIZ có trách nhiệm triển khai và hợp tác với các Đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, vận hành và các công cụ tiện ích hiện đại nhằm phục vụ cho việc giao dịch của các Thành Viên tham gia;
10. FELIZ sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật thông qua Ứng dụng GiBi;
11. FELIZ có trách nhiệm tạo ra cơ chế bảo mật để kiểm tra, giám sát, bảo vệ mọi thông tin thu thập được từ Khách hàng/Người dùng thông qua Ứng dụng GiBi khỏi sự xâm phạm của Bên thứ ba bất hợp pháp; và sử dụng những thông tin đó đúng mục đích ban đầu đề ra tại Chính sách bảo mật quy định tại Quy chế chung;
12. FELIZ có trách nhiệm ngăn chặn, cảnh cáo, tạm ngưng, chấm dứt hoạt động từ các Thành viên/Đối tác theo đánh giá FELIZ là vi phạm pháp luật (các hành vi bao gồm nhưng không hạn chế: khuyến mại hàng hóa cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh theo quy định pháp luật, các loại sản phẩm là hàng nhái, giả, nhập lậu hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ) hoặc có thể vi phạm dẫn đến rủi ro thực tế hoặc có khả năng gây rủi ro đối với chúng tôi, các Thành viên khác, Bên thứ ba, hoặc lợi ích công cộng;
13. FELIZ hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng dịch vụ Ứng dụng GIBI cho các Thành viên tham gia. Đảm bảo vận hành và chịu trách nhiệm trong việc công bố minh bạch, đăng tải thông tin cụ thể, trung thực từ Sản phẩm, thông tin Nhà Cung cấp/Nhà Sản Xuất và các Đối tác FELIZ đến Người dùng;

14. FELIZ có trách nhiệm duy trì vận hành của Ứng dụng và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của ứng dụng. Trường hợp xảy ra các rủi ro khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng... thì FELIZ không phải chịu trách nhiệm liên đới;
15. FELIZ cam kết bồi thường cho Người dùng nếu việc giao dịch dẫn đến rủi ro/thiệt hại thực tế cho họ từ hành vi vi phạm trực tiếp của chúng tôi. Trong trường hợp cần thiết, phụ thuộc ý chí tự nguyện của chúng tôi, FELIZ có thể bồi hoàn cho các vi phạm đến Người dùng từ hành vi vi phạm của Nhà Cung cấp, sau khi thực hiện bồi thường cho Người dùng, FELIZ có quyền liên hệ và yêu cầu Bên vi phạm hoàn trả tương ứng;
16. Hỗ trợ và trung gian hòa giải để giải quyết các khiếu nại, tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch giữa các Thành viên theo các quy trình xử lý công khai minh bạch và nguyên tắc ưu tiên bảo vệ Người dùng; và
17. Các nghĩa vụ khác theo nội dung Quy chế này, các chính sách áp dụng FELIZ và quy định pháp luật hiện hành.

X. QUY CHẾ CHUNG DÀNH CHO ĐỐI TÁC CUNG CẤP CỦA FELIZ
(Đã được quy định rõ trong Hợp đồng dịch vụ với Nhà cung cấp)

Điều 28. Quyền của Nhà cung cấp trên Ứng dụng GIBI:

1. Nhà cung cấp tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các Bên tham gia hoạt động trao đổi sản phẩm/dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật áp dụng và Điều khoản sử dụng của GIBI.

2. Sau khi ký hợp đồng với Feliz, Nhà cung cấp sẽ có cơ hội được quảng bá, giới thiệu về Nhà cung cấp, dịch vụ/sản phẩm, các chương trình khuyến mại của Nhà cung cấp trên Ứng dụng thông qua việc đăng ký với Ban quản lý GiBi;

3. Nhà cung cấp được hưởng các chính sách ưu đãi do Ban quản lý website đề ra trong quá trình hoạt động và được hỗ trợ quảng bá hình ảnh trên website.

Điều 29. Trách nhiệm của Nhà cung cấp trên Ứng dụng GIBI:

1. Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

2. Hoạt động khuyến mại, tặng dùng thử sản phẩm/dịch vụ của Nhà cung cấp phải được thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ và chính xác để thông tin đảm bảo quyền lợi của Người dùng;

3. Nhà cung cấp phải thực hiện đúng các cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin của chính Nhà cung cấp tình trạng và chương trình khuyến mại được GiBi đăng tải theo thông tin cung cấp bởi Nhà cung cấp; chất lượng dịch vụ/sản phẩm khi cung cấp cho Người dùng của ứng dụng. FELIZ sẽ không chịu trách nhiệm, nghĩa vụ bảo đảm đối với độ tin cậy, an toàn, kịp thời, chất lượng,bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ/sản phẩm của các Nhà cung cấp được cung cấp cho Người dùng hoặc bất kỳ giao dịch bất hợp pháp, hành vi vi phạm pháp luật nào của Nhà cung cấp, cũng như các rủi ro phát sinh không phải lỗi của FELIZ trong quá trình giao dịch giữa Nhà cung cấp với Người dùng;

4. Nhà cung cấp phải chủ động trong việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp với Người dùng thông qua hình thức thỏa thuận. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp mà lỗi thuộc về Nhà cung cấp, tùy thuộc mức độ sai phạm, FELIZ sẽ áp dụng biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. FELIZ sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ thông tin, bài viết về dịch vụ/sản phẩm của Nhà cung cấp đó trên Ứng dụng, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại cho Người dùng;
5. Nhà cung cấp phải cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;
6. Nhà cung cấp phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán (với Feliz), quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi tặng cho sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên Ứng dụng khuyến mại trực tuyến.

7. FELIZ có quyền chấm dứt thỏa thuận này ngay lập tức trong trường hợp Nhà cung cấp bị xem là đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào đã nêu trong Quy chế chung này. Nhà cung cấp chấp thuận rằng việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không đòi hỏi FELIZ phải bồi thường, bồi hoàn hoặc trả bất kỳ phí tổn nào phải chịu khi sử dụng dịch vụ của FELIZ.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ phát sinh khác với Cơ quan nhà nước nếu có.

XI. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Điều 30. Trao Đổi và Xác Nhận

Bằng cách thiết lập tài khoản và đăng ký Thành viên chính thức, để đáp ứng hoạt động hỗ trợ Thành viên hiệu quả, bảo mật và giảm thiểu rủi ro, hoặc cung cấp cho Người dùng các chương trình liên kết, khuyến mại, ưu đãi; hoặc cung cấp cho Người dùng các hướng dẫn, chỉ dẫn tùy chọn trong quá trình truy cập, Thành viên đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi/đưa ra thông báo bằng phương thức: (i) Tin nhắn (SMS); và/hoặc thư điện tử đến địa chỉ email trong Tài khoản, (ii) hoặc thông qua văn bản liên lạc được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ được ghi trong Tài khoản của Người dùng.

Điều 31. Tính Hiệu Lực

Quy chế này được đăng tải công khai tại Ứng dụng GIBI để cho mọi Thành viên tuân thủ thực thi.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép, và sẽ được chúng tôi cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Ứng dụng GIBI có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi tham gia, giao dịch.

Điều 32. Tính Cam Kết

Thành viên tham gia Ứng dụng GIBI cam kết tuân thủ Quy Chế này, và các chính sách hướng dẫn FELIZ hiện hành.

Mọi thắc mắc liên quan Người dùng xin vui lòng liên hệ Ban Quản lý GIBI theo thông tin theo đây:

Trung Tâm Hỗ trợ Người dùng
Ứng dụng cung cấp dịch vụ Khuyến mại trực tuyến GIBI
Điện thoại: (84) 090 25 76769
Email: contact@goldbeetleapp.com
Địa chỉ: goldbeetleapp.com

 

 

Copyright © 2017 gibi. All rights reserved.